เลือกภาษา : ไทย | Eng
 หล่งความรู้โดยวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี http://th.wikipedia.org/wiki/user:nacres


วิศวรรมศาสตร์ทั่วไป


-วิศวกรรมศาสตร์


http://th.wikipedia.org/wiki/วิศวกรรมศาสตร์

-วิศวกรรมเครื่องกล

http://th.wikipedia.org/wiki/วิศวกรรมเครื่องกล

-วิศวกรรมไฟฟ้า

http://th.wikipedia.org/wiki/วิศวกรรมวิศวกรรมไฟฟ้า

-วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

http://th.wikipedia.org/wiki/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

-วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

http://th.wikipedia.org/wiki/วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

-วิศวกรรมอาหาร

http://th.wikipedia.org/wiki/วิศวกรรมอาหาร

-วิศวกรรมโยธา

http://th.wikipedia.org/wiki/วิศวกรรมโยธา

-วิศวกรรมวัสดุ

http://th.wikipedia.org/wiki/วิศวกรรมวัสดุ

-วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

http://th.wikipedia.org/wiki/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

-วิศวกรรมอุตสาหการ

http://th.wikipedia.org/wiki/วิศวกรรมอุตสาหการ

-วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์

http://th.wikipedia.org/wiki/วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์


หัวข้อเกี่ยวกับพื้นฐานวิศวกรรมเครื่องกล

-กลศาสตร์ ,Eng

http://en.wikipedia.org/wiki/Dynamics_(mechanics)

-กลศาสตร์ของแข็ง ,Eng

http://en.wikipedia.org/wiki/Mechanics_of_materials

-กลศาสตร์ของไหล

http://th.wikipedia.org/wiki/กลศาสตร์ของไหล

-อุณหพลศาสตร์

http://th.wikipedia.org/wiki/อุณหพลศาสตร์

-การถ่ายเทความร้อน ,Eng

http://en.wikipedia.org/wiki/Heat_transfer

-ความดัน ,Eng

http://en.wikipedia.org/wiki/Pressure

-สุญญากาศ ,Eng

http://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum

-หุ่นยนต์ ,Eng

http://en.wikipedia.org/wiki/Robotics


หัวข้อเกี่ยวกับพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้า


-ไฟฟ้า

http://th.wikipedia.org/wiki/ไฟฟ้า

-กระแสไฟฟ้า ,Eng

http://en.wikipedia.org/wiki/electric_current

-ระบบไฟฟ้าหนึ่งเฟส ,Eng

http://en.wikipedia.org/wiki/Single-phase_electric_power

-ระบบไฟฟ้าสามเฟส ,Eng

http://en.wikipedia.org/wiki/3-phase_AC


หัวข้อเกี่ยวกับอุปกรณ์และระบบทางวิศวกรรม


-เครื่องจักรกล ,Eng

http://en.wikipedia.org/wiki/Machine

-ระบบปรับอากาศ ,Eng

http://en.wikipedia.org/wiki/Air_conditioning

-บอล์ยเลอร์ ,Eng

http://en.wikipedia.org/wiki/Boiler

-ถังความดัน ,Eng

http://en.wikipedia.org/wiki/Pressure_vessel

-มอเตอร์ไฟฟ้า ,Eng

http://en.wikipedia.org/wiki/Electric_motor

-นิวแมติกส์ ,Eng

http://en.wikipedia.org/wiki/Pneumatics

-รีดสวิตท์ ,Eng

http://en.wikipedia.org/wiki/Reed_switch

-รีเลย์ ,Eng

http://en.wikipedia.org/wiki/Relay

-คอนแทกเตอร์ ,Eng

http://en.wikipedia.org/wiki/Contactor

-เบรคเกอร์ ,Eng

http://en.wikipedia.org/wiki/Circuit_breaker

-PLC ,Eng

http://en.wikipedia.org/wiki/Programmable_logic_controller

-ระบบ SCADA ,Eng

http://en.wikipedia.org/wiki/SCADA


หัวข้อเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์

 

-เหล็ก ,Eng

http://en.wikipedia.org/wiki/Steel

-สเตนเลส ,Eng

http://en.wikipedia.org/wiki/Stainless_steel

-อลูมีเนียม ,Eng

http://en.wikipedia.org/wiki/Aluminium


หัวข้อเกี่ยวกับมาตรฐานทางวิศวกรรม


-มาตรฐานระดับการป้องกันของตู้ไฟฟ้า

IEC 60529,Eng

http://en.wikipedia.org/wiki/IP_Code

-มาตรฐานอุปกรณ์กันระเบิด ,Eng

http://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_equipment_in_hazardous_areas

-GMP ,Eng

http://en.wikipedia.org/wiki/Good_manufacturing_practice

-HACCP ,Eng

http://en.wikipedia.org/wiki/HACCP


 

Intial - Crews - Beyond Solution - Job Index - Meet Nacres