เลือกภาษา : ไทย | Eng
 


"นาเครส" เข้าร่วมฝึกอบรม หลักสูตร "

เทคโนโลยีการออกแบบ และวิเคราห์ชิ้นส่วนจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์"


  เมื่อวันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2554 ทีมงาน “นาเครส” ได้เข้าร่วมฝึกอบบรม หลักสูตร


“เทคโนโลยีการออกแบบ และวิเคราะห์ชิ้นส่วนจักรกลด้วยคอมพิวเตอร์” จัดโดย


สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล


คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

  ในการฝึกอบรม ทางคณาจารย์ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการออกแบบ และการวิเคราะห์


ชิ้นส่วนจักรกล หรือที่รู้จักกันดีในชื่อ FEM หรือ Finite Element Method ซึ่งตอบโจทย์


ในงานออกแบบ ที่เหมาะสม ที่กล่าวว่าเหมาะสมนั้น หมายความว่าการออกแบบโดยทั่วไป


การคำนวณโครงสร้างก็ดี ชิ้นส่วนก็ดี โดยทั่วไปการกำหนด Safety Factor ยังใช้ด้วยความรู้


เดาเผื่อสภาวะนั้นๆ และคาดหวังประสบการณ์อยู่มาก เนื่องจาก เป็นการออกแบบในสภาวะหยุดนิ่ง


หรือ Static Analysis นั่นเอง ในขณะที่FEM นั้น เป็นการคำนวณ และจำลองสภาวะเคลื่อนไหว


ในขณะทำงานจริง หรือ Dynamic Analysis ช่วยให้การออกแบบ ไม่บอบบางต่อการใช้งาน


เกินไป หรือไม่เกินความจำเป็นเกินไป (Over Strength Design)

  ทางทีมงาน “นาเครส” ขอกราบขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ รศ.วีระชัย แก่นทรัพย์,


ท่านอาจารย์ รศ.ดร.สุรเชษฐ์ ชุติมา, คณาจารย์ ประจำภาควิชา วศ.เครื่องกล


ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ เจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมทุกท่าน ที่ได้ให้ความรู้


และอำนวยความสะดวกครับ
 

ทีมงาน นาเครส
 

Intail - Crews - Beyond Solution - Job Index - Meet Nacres